Regulamin Pogodnego Przedszkola w Pruszkowie

 1. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.
 2. Dzieci powinny być przyprowadzane do godziny 8:15.
 3. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku 2,5-5 lat.
 4. Dziecko przyprowadza i odprowadza rodzic, opiekun prawny, bądź osoba pełnoletnia upoważniona przez rodziców/opiekunów prawnych.
 5. Osoby nietrzeźwe nie mogą odebrać dziecka z przedszkola.
 6. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostawione na terenie Przedszkola pod opieką Rodziców lub osób uprawnionych do odbioru.
 7. Rodzice mają obowiązek informowania personel placówki o aktualnym stanie zdrowia dziecka. DZIECKO CHORE NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania Dziecka w Przedszkolu, Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka. Nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzającej zaświadczeniem lekarskim.
 8. Rodzice Dziecka mają prawo do uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego Dziecka. Uzyskania porad i wskazówek od opiekunów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych. Każdy Rodzic ma prawo do wyrażania i przekazywania pracownikom opinii na temat pracy i sprawowania opieki w Przedszkolu.
 9. Rodzice przyjętych Dzieci do Przedszkola poza konkursem miejskim zobowiązani są do opłaty wpisowej zgodnie z zapisami umowy.
 10. Opłaty za pobyt i wyżywienie Dziecka w placówce przyjmowane są do 5 dnia każdego miesiąca.
 11. Dziecko jest pod opieką Rodzica w trakcie przyprowadzania i podczas odbioru z Przedszkola. W momencie przekazania Dziecka pod opiekę Personelu, odpowiedzialność za Dziecko ponosi Personel Przedszkola.
 12. Rodzic lub osoba upoważniona do odbioru Dziecka z Przedszkola ponosi odpowiedzialność za Dziecko od momentu odebrania go z sali do szatni.
 13. Dziecko przynosi komplet zapasowych ubranek, obuwie zamienne w worku (podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka), ręczniki papierowe, chusteczki mokre i suche.
 14. W przypadku Dzieci leżakujących piżamę w podpisanym (imieniem i nazwiskiem) worku, koc 160x200cm oraz poszwę na koc.
 15. Wszystkie rzeczy Dziecka należy oznaczyć pełnym imieniem i nazwiskiem.
 16. Dzieci nie przynoszą do Przedszkola zabawek. Wyjątek stanowią rzeczy, dzięki którym Dziecko jest w stanie zasnąć bądź wyciszyć się. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenia.
 17. Placówka zapewnia: śniadanie, obiad złożony z dwóch dań, podwieczorek, dowolną ilość napojów w ciągu dnia.
 18. Nauczyciel otacza indywidualną opieką, każdego ze swoich Wychowanków i utrzymuje kontakt z ich Rodzicami.
 19. Procedura rezygnacji z usług przedszkola reguluje treść umowy o kształcenie przedszkolne, podpisanej przez rodziców.
 20. Rodzice zobowiązani są do czytania ogłoszeń umieszczanych na tablicy ogłoszeniowej przedszkola.